RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Pomorski Klub Karpiowy  z siedzibą w  ul. Białowieska 1e/3 81-179 Gdynia
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail pomorskiklubkarpiowy@gmail.com lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim jeziora Brzeżonko , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Pomorski Klub Karpiowy.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności zezwolenia na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim jeziora Brzeżonko.
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie maila na adres inspektora ochrony danych osobowych  – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych wydanie zezwolenia na połów ryb nie będzie możliwe.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.